ارسال شده در تاریخ :

اولین
جلسه هماهنگی و توجیهی مسئولین تربیت بدنی دانشگاه و اعضای انجمن های ورزشی
دانشکده ها و خوابگاه ها همزمان با اولین روز هفته تربیت بدنی در سالن شورای اداره
کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید
.


در این جلسه اعضای انجمن
ورزشی خوابگاه ها و دانشکده ها نظرات خود را پیرامون ورزش و امکانات بیشتر برای
ورزش دانشجویان مطح نمودندکه مسئولان ضمن تشکر از نظرات اعلام شده اظهار داشتند
تلاش خود را برای عملی شدن این نظرات انجام دهند .


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار