برگزاری برنامه کشوری بهداشت روانی دانشجویان در نوروز کرونایی 1400

ارسال شده در تاریخ :

برگزاری برنامه کشوری بهداشت روانی دانشجویان در نوروز کرونایی 1400، در دو نوبت در تاریخ های 9 و 19 فروردین 1400، توسط مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دبیرخانه مراکز مشاوره منطقه نه کشور
99123001

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه