برگزاری اولین جلسه دفاع از رساله دکتری در گروه آموزشی ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

رسول اکبری به عنوان اولین دانش آموخته مقطع دکتری ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد از رساله خود با عنوان «دین به مثابه یک فرهنگ منبع برای صلح: مقایسه جوامع مسیحی و مسلمان در پادربورن و مشهد» که سه شنبه 29 مهر 1399به صورت نیمه حضوری برگزار شد، دفاع نمود.

 

استادان راهنما: 

دکتر مهدی حسن زاده دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد

 پروفسور هلگا کولمان استاد الهیات دانشگاه پادربورن آلمان

استادان مشاور:

دکتر منصور معتمدی دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر احمدرضا اصغرپور استادیار علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و

علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

و استادان داور:

دکتر علی اشرف امامی دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر فیاض قرائی دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سیدمحمد علی تقوی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

رسول اکبری با درجه عالی و کسب نمره 19.25 از این رساله دفاع نمود.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه