ارسال شده در تاریخ :

آیین
استقبال از هفته آموزش و گرامیداشت مقام معلم ساعت 8 روز شنبه 11 اردیبهشت 1395 با
حضور اعضای دانشجویی ستاد جشنواره آموزش در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه
فردوسی مشهد با اهدای شاخه گل به اعضای هیات علمی و کارشناسان آموزشی برگزار شد..photo_2016_04_30_15_14_43n
.photo_2016-04-30_15-15-13n_1


.photo_2016-04-30_15-30-20n_1


.photo_2016_04_30_15_29_35n


.photo_2016_04_30_15_30_35n


.photo_2016_04_30_15_15_24n


.photo_2016_04_30_15_29_45n

آخرین اخبار