بروشور اصول اولیه آموزش الکترونیکی معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در نیمسال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

ارسال شده در تاریخ :

99052205

بروشور اصول اولیه آموزش الکترونیکی معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد که بر اساس الگوی مفهومی آموزش تهیه شده است، جهت استفاده دانشجویان دانشگاه در نیمسال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ توسط معاونت آموزشی تهیه شده است. مطالعه اصول این بروشور برای آمادگی بیشتر تحصیلی به تمامی دانشجویان توصیه می شود.

مشاهده بروشور اصول اولیه آموزش الکترونیکی معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه