برنامه مه های مدیریت تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد در تابستان 1400

ارسال شده در تاریخ :

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد تسهیلات ویژه ای جهت استفاده دانشگاهیان محترم از فضاهای ورزشی در نظر گرفته است.  

1400041601

1400041602

1400041603

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه