برنامه آموزش‌های ضمن خدمت منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1397 اعلام شد

ارسال شده در تاریخ :

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه در هر سال اقدام به نیازسنجی آموزشی در سطح مدیران، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد می‌نماید.

روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در همین خصوص گفتگویی با دکتر پویا، مدیر منابع انسانی و تحول سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد در باره نحوه تدوین تقویم آموزشی سال 1397 انجام داده است که حاصل این گفتگو در زیر درج شده است :

در دانشگاه فردوسی مشهد، نیازسنجی در سه سطح سازمان، شغل و شاغل صورت می‌پذیرد. در سطح سازمان، سند راهبردی دانشگاه به‌عنوان مبنای اولیه و مرجع اصلی نیازسنجی مورد تحلیل قرار گرفته و دوره‌های آموزشی که انتظار می‌رود منجر به تحقق این سند شود، استخراج می شود.

در سطح شغل نیز بر اساس تجزیه و تحلیل مشاغل و مهارت‌های مورد نیاز جهت احراز هر یک از آن‌ها، دوره‌های آموزشی مرتبط با هر یک از مشاغل تشخیص داده می‌شود. همچنین  نتایج ارزیابی عملکرد منابع انسانی دانشگاه (در حال حاضر اعضای هیات علمی و کارکنان) تحلیل می‌ شود تا دوره‌های آموزشی که منجر به بهبود عملکرد شغلی ایشان می‌گردد، استخراج شود. سرانجام در سطح سوم (شاغل)، بعد از شناخت دقیق سازمان و مختصات انسانی آن، تحلیل نیازهای عوامل مرتبط با شاغل انجام می‌شود.

در نهایت، در راستای تعیین دوره‌های آموزشی که برگزاری آن‌ها توجیه دارد، برای هر دوره آموزشی یک ضریب ارزش در نظر گرفته شده است. دوره‌هایی که در سطوح بیشتری از تحلیل مورد نظر قرار گرفته‌اند و یا به دلیل یک الزام استراتژیک، اجرای آن توسط مقامات ارشد تصمیم‌گیری درخواست شده است، از نمره  قابلیت و توجیه برگزاری بالاتری برخوردار بوده‌اند و به عنوان دوره‌ آموزشی مورد نیاز در تقویم آموزشی هر سال قرار می‌گیرد.

مدیر منابع انسانی و تحول سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد در پایان این گفتگو اعلام کرد:  تقویم آموزشی سال 1397 در قالب دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی کارکنان، دوره‌های آموزشی ویژه اعضای هیات علمی و دوره های آموزشی ویژه مدیران دانشگاه بر مبنای چارچوب یادشده تدوین و پس از بررسی‌های متعدد در کمیته‌ راهبری آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه (کمیته راتما)، تصویب شده است .

در تقویم سال 1397 سعی شده است دوره‌های آموزشی کاربردی متناسب با جایگاه کارکنان، اعضای هیات علمی و مدیران طراحی شود که بدین لحاظ تفاوت‌هایی با تقویم‌های آموزشی سال‌های گذشته دارد.

 

آخرین اخبار