برتری مرکز بهداشت و درمان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1395

ارسال شده در تاریخ :

مرکز بهداشت و درمان دانشگاه فردوسی
مشهد در پنجمین گردهمایی روسای مراکز بهداشت و درمان دانشگاهها و موسسات آموزش
عالی کشور که در تهران برگزار شد، عنوان مرکز بهداشت و درمان برتر کشور را کسب
نمود .


پنجمین گردهمایی روسای مراکز بهداشت و
درمان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور با تشریح اهداف و برنامه های سال 96
مراکز بهداشت و درمان دانشگاه ها در روز سه شنبه مورخ 19 اردیبهشت سال جاری با
حضور دکتر ریاضی معاون دانشجویان داخل سازمان، دکتر حمید یعقوبی مدیر کل دفتر
مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری همچنین روسای
مراکز بهداشت و درمان دانشگاههای سراسر کشور برگزار شد.


در این گردهمایی یک روزه دکتر یعقوبی
مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان اهداف و برنامه های سال 96
مراکز بهداشت و درمان را برای حاضران
تشریح نمود و سپس دکتر ریاضی معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان وزارت
علوم ، تحقیقات و فناوری در خصوص فعالیت مستمر و دقت در ارائه خدمات مراکز بهداشت
و درمان دانشگاهها برای اعضای حاضر در این گردهمایی ارائه نمود.


لازم به ذکر است پس از ارائه گزارش
کارنامه سلامت و عملکرد مراکز بهداشت و درمان دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی کشور
توسط دکتر شفیعی نیا، معاون دفتر مشاوره و
سلامت و رئیس اداره سلامت و تندرستی ارائه از مراکز بهداشت و درمان دانشجویی برتر تقدیر که
با اهدای لوح تقدیر به
دانشگاه فردوسی
مشهد برای کسب عنوان مرکز بهداشت و درمان برتر سال 1395 و حائز رتبه سوم در بین
دانشگاه های سطح یک کشور
پایان یافت.


800040


800039


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار