ارسال شده در تاریخ :

نمایندگان AFCدر روز سه شنبه 27 مهر ماه 1395 بمنظور
بررسی اماکن ورزشی و سالن های فوتسال دانشگاه برای برگزاری مسابقات زیر 21 سال
آسیا از سالن های فوتسال دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند .


لازم
به ذکر است مشهد میزبان مسابقات فوتسال زیر 21 سال آسیا می باشد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار