ارسال شده در تاریخ :

تعدادی از دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه
فردوسی مشهد در روز دوشنبه 4 ابان ماه 94 از مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه
بازدید کردند.


در این بازدید که در فضای صمیمی برگزار گردید، ابتدا
دکتر کفاشان به معرفی اجمالی از این مرکز پرداخت و در ادامه دکتر ساکت رئیس
این مرکز به دلایل وجود و احداث این مجموعه اشاره نمود.


وی با بیان این نکته که مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی
مشهد اهمیت ویژه ای در زمینه هویت‌بخشی به پیشینه دانشگاه دارد، اظهار امیدواری
کرد که این مجموعه در آینده نزدیک بتواند با گردآوری آثار ارزشمند تاریخی موجود در
دانشگاه، مقدمات راه اندازی موزه دانشگاه را فراهم سازد.


دکتر ساکت اظهار داشت که توسعه این مجموعه نیازمند مشارکت
همه اعضاء خانواده بزرگ دانشگاه فردوسی مشهد بویژه مدیران آن خواهد بود. در پایان، دانشجویان از
مجموعه های نفیس موجود در این مرکز بازدید نمودند.

آخرین اخبار