انتصاب رئیس حوزه معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

رضا
دانای سیج در حکمی که از سوی دکتر کامران داوری معاون فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی
دانشگاه صادر شد به عنوان رئیس حوزه این معاونت
منصوب شد.


در
حکم
معاون فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی
دانشگاه
فردوسی مشهد آمده است:


نظر
به سوابق و تجربیات ارزنده شما و  گستردگی امور این معاونت به ویژه پس از
ادغام اخیر حوزه های فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، بدین وسیله جنابعالی را به عنوان
رئیس حوزه معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی منصوب می نمایم.


امید است در سایه الطاف
الهی وهمت، تلاش و تدبیر شایسته نسبت به ساماندهی امور این حوزه با همکاری کلیه
مجموعه های تحت پوشش حوزه معاونت اقدام نموده و در انجام این مسئولیت خطیر موفق و
موید باشید.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار