انتصاب دکتر محمدجواد اصغری ابراهیم آباد به سمت مدیر گروه روانشناسی

ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی
دکتر محمدجواد اصغری ابراهیم
آباد
، استادیار گروه
آموزشی روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی را به مدت دو سال، به سمت
مدیر گروه روانشناسی این دانشکده منصوب کرد.


در
قسمتی از حکم امده است :


ضروری است برنامه مدون گروه
را منطبق بر رویکردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و براساس سند راهبردی دانشگاه تهیه
و اجرای آن را با بهره‌گیری از توان موجود در گروه در اولویت کاری خود قرار دهید.
نظارت و اعمال مدیریت بر کارکنان گروه در راستای پاسخگویی به نیازهای آموزشی و
پژوهشی سایر همکاران و دانشجویان و استفاده از همه ظرفیت‌های گروه در جهت صرفه و
صلاح دانشگاه مورد تأکید و انتظار می‌باشد.

آخرین اخبار