انتصاب دکتر علی اکبر اکبری به سمت رئیس گروه مالکیت فکری دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

بر اساس حکم دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر علی اکبر اکبری، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی به سمت رئیس گروه مالکیت فکری دانشگاه منصوب شد. در متن این حکم چنین آمده است:

به استناد بند 10 جزء هـ ماده 4 و بند الف ماده 17 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و نظر به پیشنهاد معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه و باتوجه به تجارب ارزنده جنابعالی در حوزه مالکیت فکری، بدین وسیله به مدت دو سال به سمت سازمانی" رئیس گروه مالکیت فکری"  مدیریت توسعه و انتقال فناوری دانشگاه منصوب می شوید. انتظار می رود در هماهنگی با مجموعه های ذیربط، در پیشبرد اهداف این مدیریت راهبردی در جهت توسعه دارایی های فکری دانشگاه کوشا باشید. موفقیت بیش از پیش شما را از درگاه خداوند منان آرزومندم. ​

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه