ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر
سید رضا عطارزاده حسینی، دانشیار گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت
بدنی و علوم ورزشی را به مدت دو سال، به عنوان مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه
منصوب کرد.


ریاست دانشکده تربیت بدنی، مدیریت
گروه آموزشی تربیت بدنی، مدیریت برنامه ریزی درسی و مشاور اجرایی معاونت آموزشی و
تحصیلات تکمیلی دانشگاه از سوابق اجرایی دکتر عطارزاده می باشد.


لازم به ذکر است دکتر عطارزاده در یک
سال گذشته به عنوان سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه فعالیت داشته اند.

آخرین اخبار