ارسال شده در تاریخ :

با توجه
به سفر دکتر طاهری مدیر تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد ، دکتر کامران
داوری معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر زارعی معاون فنی ورزشی این مدیریت را به عنوان سرپرست مدیریت
تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد تعیین نمود.


در
حکم دکتر داوری آمده است:


با عنایت
به حضور جناب آقای دکتر حمید رضا طاهری در سفر مطالعاتی و با توجه به تجربه و تخصص
جناب عالی، در غیاب ایشان سرپرستی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه را به جنابعالی واگذار
می گردد. موفقیت شما را از خداوند متعال مسئلت دارم و اطمینان دارم بر حساسیت ها و
جایگاه ارزشمند این مدیریت ونقش آن در نشاط وسلامت جامعه به ویژه دانشگاهیان اهتمام
ویژه خواهید داشت.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار