انتصاب دکتر حمیدرضا طاهری به عنوان عضو شورای راهبردی توسعه ورزش دانشگاهی

ارسال شده در تاریخ :

دکتر
حمیدرضا طاهری، رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و رئیس مدیریت تربیت بدنی
دانشگاه فردوسی مشهد، از سوی دکتر مجتبی صدیقی، معاون دانشجویی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان، به مدت دو سال به عنوان عضو شورای
راهبردی توسعه ورزش دانشگاهی منصوب شد.


Dr_Taheri

آخرین اخبار