انتصاب آقای دکتر عباس پرهام به سمت مدیریت گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی

ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر عباس پرهام ، دانشیار گروه
آموزشی علوم پایه دانشکده دامپزشکی را به مدت دو سال، به عنوان مدیر گروه آموزشی علوم
پایه این دانشکده منصوب کرد.


در قسمتی
از این حکم آمده است :


برنامه‌ریزی، نظارت و اعمال مدیریت
بر عملکرد گروه در راستای پاسخگویی به نیازهای آموزشی و پژوهشی همکاران و
دانشجویان و استفاده از همه ظرفیت‌های گروه در جهت تحقق سند راهبردی دانشگاه مورد
تأکید و انتظار می‌باشد.توفیق روز افزونتان را از خداوند متعال خواهانم.


دکتر پرهام سابقه حضور و اراپه مقاله در حدود 50 کنفرانس داخلی و خارجی و اراپه و چاپ مقاله در
حدود ۱۵ مجله داخلی و خارجی را دارد.همچنین معاونت اداری
و مالی دانشکده دامپزشکی در سالهای ۸۸ الی
۹۰ از سوابق اجرایی دکتر عباس پرهام می
باشد.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار