انتصاب آقای دکتر شاهسونی به مدیریت گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی و آبزیان

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی آقای دکتر شاهسونی ، استاد گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی و آبزیان را به
مدت دو سال ، به عنوان مدیر گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی و
آبزیان
دانشکده
دامپزشکی
دانشگاه  فردوسی
مشهد منصوب کرد.


مدیریت امور دانشجویی
دانشگاه فردوسی مشهد در سالهای 85 الی 87 ، مدیریت گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی
و آبزیان
دانشکده
دامپزشکی
در سالهای 90 الی 92 و معاون دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد در سالهای 92 الی 94 از سوابق
اجرایی دکتر سید دکتر شاهسونی می باشد.

آخرین اخبار