انتصابات جدید در حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

در
احکام جداگانه ای که از سوی دکتر کامران داوری معاون فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی
دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد ناصربرفرازی به
عنوان معاون مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه و محمود صنعتی به عنوان
رئیس امور عمومی حوزه معاونت فرهنگی -
اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شدند.


در
این احکام ذکر شده است: امید است بر اساس رویکرد اعتدالی و برنامه محور
معاونت  فرهنگی – اجتماعی و دانشجویی و نیز با هماهنگی کامل با مدیر محترم
فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه در انجام وظایف و مسئولیت های محوله موفق باشید
.


لازم به ذکر است آقای محمود صنعتی پبش از این سرپرستی  امور خوابگاه های  دانشگاه فردوسی مشهد را بر عهده داشتند..


.
کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار