انتخاب مقاله دانش‌آموخته دانشگاه فردوسی مشهد به‌عنوان مقاله برتر در مجله Arid Land

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، مقاله مستخرج از رساله دکتری خانم دکتر نسرین صالح نیا دانش‌آموخته رشته علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به‌عنوان مقاله برتر سه سال اخیر مجله Journal of Arid Land انتخاب گردید.

در پی این انتخاب از دکتر نسرین صالح نیا ایشان دعوت به عمل آمد که در پنجمین کنفرانس مدیریت اکوسیستم‌ها و تغییرات محیطی در مناطق خشک که در تاریخ 9 الی 13 سپتامبر 2018 (شهریورماه 1397) در کشور چین برگزار شد، شرکت نمایند و خانم دکتر نسرین صالح نیا نیز با شرکت در این کنفرانس مقاله خود را به‌صورت شفاهی ارائه دادند که موردتوجه قرار گرفت

مشخصات مقاله به‌قرار زیر است

Salehnia, N. Alizadeh, A. Sanaeinejad, H. Bannayan, M. Zarrin, A. & Hoogenboom, G. (2017). Estimation of meteorological drought indices based on AgMERRA precipitation data and station observed precipitation data. Journal of Arid Land, Volume 9, Issue 6, pp 797–809

841314

آخرین اخبار