ارسال شده در تاریخ :

دکتر
مجتبی کفاشان کاخکی عضو هیات علمی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی
مشهد بعنوان رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت دانش ایران - شعبه خراسان رضوی برگزیده
شد.


بنا
به مصوبات انجمن علمی مدیریت دانش ایران که که یکی از واحدهای زیر مجموعه واحد
مدیریت انجمن های تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور در حال فعالیت می باشد؛
اولین شعبه استانی این انجمن در استان خراسان رضوی راه اندازی گردید و دکتر مجتبی
کفاشان کاخکی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد نیز بعنوان رئیس هیئت مدیره انجمن
مدیریت دانش ایران - شعبه خراسان رضوی برگزیده شد.


این
انجمن به همت جمعی از متخصصان و تعدادی از فارغ التحصیلان دانشگاه فردوسی مشهد با
هدف توسعه آموزش های سازمانی در رابطه با مباحث نوین مدیریت دانش در استان خراسان
رضوی راه اندازی شده است.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار