انتخاب رساله دانش آموخته مقطع دکتری دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان رساله برتر انجمن سیستم های فازی ایران در سال 1397

ارسال شده در تاریخ :

رساله خانم دکتر رباب افشاری  دانش آموخته مقطع دکتری گروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان رساله برتر انجمن سیستم های فازی ایران در سال 1397انتخاب شد، و از ایشان و دکتر صادق پور عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد و استاد راهنمای رساله ایشان در هفتمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران که در  بهمن ماه 1397 در دانشگاه بجنورد برگزار شد ،  تقدیر به عمل آمد.

 خانم دکتر افشاری در مهر ماه سال 1393، در مقطع دکتری رشته آمار در دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته شد و در بهمن ماه سال 1396 با کسب رتبه اول بین دانشجویان، موفق به دفاع از رساله دکتری خود با عنوان "مباحثی در طرح های نمونه گیری شرطی برای پذیرش" تحت راهنمایی آقای دکتر بهرام صادقپور گیلده و مشاوره آقای دکتر مجید سرمد با درجه عالی شد.

وی همچنین موفق به دریافت عنوان پژوهشگر برتر (دانشجویی) دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1396 گردید.

چکیده ای از رساله دکتری:

کنترل کیفیت آماری یکی از مقوله‌های مهم و کاربردی علم آمار است که بخشی از آن به طرح‌های نمونه‌گیری برای پذیرش انباشته‌ای از تولیدات مربوط می‌شود. تاکنون طرح‌های نمونه‌گیری برای پذیرش متعددی معرفی شده‌اند که در میان آن‌ها‏، طرح‌های نمونه‌گیری شرطی ارجحیت دارند. علیرغم وجود بسیاری از مزیت‌ها در بکارگیری روش‌های شرطی‏، نارسایی طرح‌های مذکور زمانی خود را آشکار خواهد ساخت که برخی از پارامترهای طرح مانند پارامتر نسبت‏، دقیق نباشد. در چنین مواقعی استفاده از نظریه مجموعه‌های فازی راه حل مناسبی است. در رساله حاضر‏، ضمن پیشنهاد طرح نمونه‌گیری تعویقی چندگانه فازی وصفی و متغیر (نرمال)‏، طرح پیشنهادی در حضور خطاهای بازرسی و بازرسی اصلاحی بررسی می‌شود. همچنین به منظور ارزیابی عملکرد طرح پیشنهاد شده‏، برخی از طرح‌های غیر شرطی در محیط فازی معرفی می‌شوند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد طرح ‏اصلاحی پیشنهاد شده‏، ضمن اینکه بیشترین تأثیر را در کاهش متوسط کیفیت خروجی دارد‏، از نظر اقتصادی‏ کاربرد آن مقرون به صرفه است. در ادامه‏، طرح جدید نمونه‌گیری شرطی برای پذیرش در محیط فازی مبتنی بر آماره میانگین متحرک موزون نمایی ارائه می‌شود که در آن به طور همزمان از اطلاعات گذشته‏، جاری و آتی فرآیند تولیدی برای تصمیم‌گیری استفاده می‌شود. نتایج کسب شده حاکی از آن است که طرح پیشنهاد شده نسبت به طرح‌های معرفی شده دیگر‏، ضمن استفاده از حجم نمونه کمتر برای تصمیم‌گیری درباره انباشته‏، از قدرت بالایی در تشخیص کیفیت‌های خوب و بد انباشته از هم دارد.

برخی از مقالات مستخرج از رساله دکتری ایشان که در مجلات معتبر علمی-پژوهشی به چاپ رسیده و یا در سمینارها، کنگره ها و کنفرانس های بین المللی معتبر داخلی و خارجی ارائه شده است، به شرح زیر می باشد:

الف-مقالات چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی

[1] Afshari, R., Sadeghpour Gildeh, B. and Sarmad, M., (2017) Fuzzy multiple deferred state attribute sampling plan in the presence of inspection errors, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 33(1), 503-514, DOI: 10.3233/JIFS-161912.

[2] Afshari, R. and Sadeghpour Gildeh, B., (2017) Designing a Multiple Deferred State Attribute Sampling Plan in Fuzzy Environment, American Journal of Mathematical and Management Sciences, 36(4), 328-345, DOI: 10.1080/01966324.2017.1342578.

[3] Afshari, R., Sadeghpour Gildeh, B. and Sarmad, M., (2018) Multiple deferred state sampling plan with fuzzy parameter, International Journal of Fuzzy Systems, 20(2), 549-557. DOI: 10.1007/s40815-017-0343-9.

[4] Afshari, R., Sadeghpour Gildeh, B., (2018) Fuzzy multiple deferred state variable sampling plan, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 34(4), 2737-2752. DOI: 10.3233/JIFS-17907.

[5] Afshari, R., Sadeghpour Gildeh, B., (2018) The Effects of Misclassification Errors on the Multiple Deferred State Attribute Sampling Plan, Journal of industrial and systems engineering, 11(1), 31-46.

ب-مقالات ارائه شده در سمینارها، کنگره ها و کنفرانس های بین المللی معتبر داخلی و خارجی

[1] Afshari, R. and Sadeghpour Gildeh, B, Rectifying multiple deferred state sampling plan, 14th Iranian Statistics Conference, Shahrood University of Technology (Iran), 25-27 August 2018.

[2] Afshari, R. and Sadeghpour Gildeh, B, Fuzzy variable single sampling plan, 8th Seminar on Fuzzy Statistics and Probability, Ferdowsi University of Mashhad (Iran), 9-10 May 2018.

[3] Afshari, R. and Sadeghpour Gildeh, B., Rectifying Fuzzy Multiple Deferred State Variable Sampling Plan, 6th Iranian Joint Congress on Fuzzy and Intelligent systems (17th Conference on Fuzzy Systems and 15th Conference on Intelligent Systems), Shahid Bahonar University of Kerman, 28 Feb-2 Mar 2018. Indexed in IEEE.

[4] Afshari, R. and Sadeghpour Gildeh, B., Construction of Fuzzy Multiple Deferred State Sampling Plan, IFSA-SCIS 2017, Otsu, Shiga, Japan, 27-30 June 2017. Indexed in IEEE.

[5] Afshari, R. and Sadeghpour Gildeh, B., How inspection errors affect the performance of conditional sampling plan, 3rd International Researchers, Statisticians and Young statisticians Congress (IRSYSC ), Selçuk University-Konya-Turkey, 24-26 May 2017.

[6] Afshari, R. and Sadeghpour Gildeh, B., Modified sequential sampling plan using fuzzy SPRT,  5 th Iranian Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems, 16th Conference on Fuzzy Systems and 14th Conference on intelligent systems, Qazvin Islamic Azad University (Iran), 7-9 March 2017. Indexed in IEEE.

[7] Afshari, R. and Sadeghpour Gildeh, B., The effect of inspection errors on OC curve of MDS sampling plan in fuzzy environment, 7th Seminar on Fuzzy Statistics and Probability, Birjand University (Iran), 3-4 May 2017.

 [8] Afshari, R. and Sadeghpour Gildeh, B., The Impact of Inspection Errors on the Judgment of Multiple Deferred State Sampling Plan, International Conference on Industrial Engineering, Mazandaran University of Science and Technology, 24-25 Feb 2017.

[9] Afshari, R., Sadeghpour Gildeh, B. and Sarmad, M., Fuzzy multiple deferred state attribute sampling plan, 6th Seminar on Fuzzy Statistics and Probability, Shahrood University of Technology (Iran), 18-19 May 2016

 

lohafshari

آخرین اخبار