امضای قرارداد همکاری پژوهشی مابین دانشکده علوم ریاضی و پارک علم و فناوری خراسان

ارسال شده در تاریخ :

امضای قرارداد همکاری پژوهشی مابین دانشکده علوم ریاضی پارک علم و فناوری خراسان

در روز دوشنبه 27/10/1400 قرارداد پژوهشی 6 ماهه میان دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد و پارک علم و فناوری خراسان با حضور دکتر علیرضا سهیلی، رئیس دانشکده علوم ریاضی و آقای دکتر رضا قنبری، رئیس پارک علم و فناوری خراسان امضاء شد.

موضوع این قرارداد، همکاری دانشکده علوم ریاضی در تدوین کارکردها و اهداف مرکز نوآوری علم داده و ارتباط آن با پارک و دیگر نهادهای حوزه‌ی فناوری و نوآوری کشور مبتنی بر مدل نوآوری بازمی باشد که شامل شرح مفهوم علم داده و کارکردهای آن در ارتباط با شرکت های فناور و دانش بنیان کشور، تدوین نقشه راه ایجاد مرکز نوآوری علم داده، برگزاری رویدادهای آموزشی، ترویجی و انتقال تجربه با هدف توانمندسازی اعضای اکوسیستم نوآوری منطقه (کشور) با مشارکت کارگزاران تخصصی پارک ، طراحی مدل کسب و کار مرکز نوآوری علم داده، طراحی مدل تعامل مرکز نوآوری با دیگر اجزای اکو سیستم منطقه ای یا ملی نوآوری با تاکید بر ارتباط آن با پارک و شرکت های دانش بنیان مبتنی بر نوآوری باز، ارایه خدمات مشورتی جهت به کارگیری علم داده در شرکت های فناور و دانش بنیان با هدف توسعه کسب و کار ایشان با هماهنگی پارک و ارایه یک مدل ارزیابی برای مدل های ارایه شده در موارد مذکور می باشد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه