اطلاعیه مناقصه عمومی

ارسال شده در تاریخ :

مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای

نگهداری، راهبری، رفع اتفاقات و انجام تعمیرات تأسیسات دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد فراخوان نگهداری، راهبری، رفع اتفاقات و انجام تعمیرات تأسیسات دانشگاه فردوسی مشهد به شماره (سیستمی) 2001091579000015 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

- تاریخ انتشار فراخوان: 07 / 09 / 1401 ساعت 15:00

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 14 / 09 / 1401 ساعت 19:00

- مهلت ارسال پیشنهادات: 26 / 09 / 1401 ساعت 10:00

- زمان بازگشایی پاکت ها: 26 / 09 / 1401 ساعت 10:10

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000 / 000 / 000 / 15 ریال است. تضمین مزبور شامل: الف) ضمانتنامه بانکی؛ ب) فیش نقدی ج) چک بین بانکی د) چک تضمین شده بانکی

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مرکزی( تلفن 38802265-051)

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام:  88969737 و  85193768 

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه(www.setadiran.ir ) بخش " ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/  مناقصه گر "  موجود است.

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه