اطلاعیه تقویم آموزشی منابع انسانی سه ماهه سوم سال 1401

ارسال شده در تاریخ :

مدیریت منابع انسانی، تشکیلات و فرآیندهای دانشگاه دیرینه سال فردوسی مشهد با آگاهی به برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت به عنوان محور اصلی آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه، تقویم آموزشی سه ماهه سوم سال 1401 را مبتنی بر نیازسنجی از سطوح سازمان (دومین برنامه راهبردی دانشگاه)، واحدها، شغل و شاغل تدوین نموده است.

تقویم آموزشی منابع انسانی سه ماهه سوم سال 1401

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه