اطلاعیه تقویم آموزشی منابع انسانی دانشگاه - شش ماهه اول سال 1402

ارسال شده در تاریخ :

مدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانی دانشگاه دیرینه سال فردوسی مشهد با آگاهی به برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه مدت به عنوان محور اصلی آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه، تقویم آموزشی شش‌ماهه اول سال 1402 را مبتنی بر نیازسنجی از سطوح سازمان، واحدها، شغل و شاغل تدوین نموده است.

تقویم دوره‌های آموزشی فرهنگی و عمومی کارکنان

تقویم دوره‌های آموزشی اعضای هیأت علمی

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه