اخذ پذیرش دوره پسادکتری دانش‌آموخته دکتری مطالعات ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

خانم دکتر نسرین اشرفی، نخستین دانش‌آموخته مطالعات ترجمه در گروه زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد، موفق به اخذ پذیرش دوره پسادکتری در دانشگاه لوون بلژیک شد.

شایان‌ذکر است طرح پژوهشی وی پس از بررسی توسط هیات امنای موسسه مذکور از میان بیش از 750 طرح متقاضی از سراسر جهان، به‌عنوان تنها طرح موردقبول از دانش‌آموخته‌ای از قاره آسیا در حوزه علوم انسانی تائید و به تصویب رسیده است.

ایشان در شهریور سال ۱۳۹۶ از رساله دکتری خود با عنوان «تحلیل بازار نشر ادبیات داستانی از منظر تحلیل شبکه‌های اجتماعی» به راهنمایی دکتر هاشمی استاد گروه زبان انگلیسی و مشاوره دکتر حسین اکبری استادیار گروه آموزشی علوم اجتماعی و دکتر علی خزاعی فر دانشیار گروه زبان انگلیسی دفاع کرد.

آخرین اخبار