ابقای مدیر گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی

ارسال شده در تاریخ :

در حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس دانشگاه
فردوسی مشهد صادر شد، خانم دکتر اعظم صنعت جو، استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات
ودانش شناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت
دو سال دیگر در سمت مدیر گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشکده علوم
تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.


وی مدیریت گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
از سال 1388  تاکنون را در پیشینه اجرایی خود دارد.

آخرین اخبار