ارسال شده در تاریخ :

هفدهمین
دوره آزمون جامع پایانی (بورد) دوره های دکتری تخصصی داخلی دام های بزرگ ، مامایی و
بیماری های تولید مثل دام، کلینیکال پاتولوژی، پاتـــولـــوژی دامپزشکـــی، بهداشت
مواد غذایی، بافت شناسی مقایسه ای و فیزیولوژی در روز یکشنبه 19 اردیبهشت 1395 در
دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شـد
.


در
این آزمون دکتر افشین رئوفی، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران به عنوان نماینده
گروه دامپزشکی وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری و هیات های ممتحنه حضور داشت.

آخرین اخبار