آزمون جامع پایانی بورد دکتری تخصصی دانشکده دامپزشکی برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

هجدهمین آزمون جامع پایانی (بورد)دوره های دکتری تخصصی در روز یکشنبه 23  آبان ماه
1395 در دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی
مشهد برگزار شد.هجدهمین آزمون جامع
پایانی (بورد)دوره های دکتری تخصصی  کلینیکال پاتولوژی، پاتـــولـــوژی
،بهداشت مواد غذایی، بافت شناسی مقایسه ای ، انگل شناسی دامپزشکی و فیزیولوژی
و همچنین ششمین آزمون جامع پایانی دوره های دکتری تخصصی بیوتکنولوژی، بهداشت
مواد غذایی و بافت شناسی مقایسه ای پردیس بین الملل با حضور دکترمحمد جواد قراگزلو
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران به
عنوان نماینده گروه دامپزشکی وزارت علــوم
تحقیقــات و فنــاوری و هیات های ممتحنه در روز یکشنبه 23 ابان ماه 1395 در این
دانشکده برگزار شد
.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار