کارگاه آنلاین آنالیز هارمونیک و کاربرد های آن برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

کارگاه آنلاین آنالیز هارمونیک و کاربرد های آن در تاریخ 4 تا 13 آذرماه 1399 به صورت آنلاین، به میزبانی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد و با هدف گردهمایی محققان و متخصصان برای بحث در مورد تحولات اخیر در زمینه های نظری و کاربردی آنالیز هارمونیک و ایجاد بستری برای تبادل دانش بین ریاضیدانان برگزار شد.

این کارگاه شامل سخنرانی های آنلاین (۶۰ دقیقه) به زبان انگلیسی بود که از محیط skyroom برای

برگزاری ارائه ها استفاده شد.

P.Casazza  در مقاله‌ای با عنوان:

Casazza, Peter G., Tin T. Tran, and Janet C. Tremain. ”Regular Two-Distance

Sets.” Journal of Fourier Analysis and Applications 26.3 (2020): 1-32.

به بررسی عمیق مجموعه های دو- فاصله ای منظم پرداخت.

این پژوهش ویژگی های مختلفی را از مجموعه های دو- فاصله‌ای منظم با تمرکز بر حالتی که آن ها تشکیل یک قاب چسبان برای یک زیرفضا می دهند، بررسی کرده و سپس ساختارهایی از مجموعه های دو-فاصله‌ای منظم به ویژه قاب های دو-فاصله‌ای، در هر دو حالت چسبان و غیرچسبان را ارائه می دهد.

در ادامه این جلسات K.Grochenig با ارائه مقاله ای با عنوان:

Gröchenig, Karlheinz. ”Sampling, Marcinkiewicz–Zygmund inequalities, approximation, and quadrature rules.” Journal of Approximation Theory 257 (2020): 105455

وجود و ساخت نامساوی های مارسینکیویچ-زیگموند در فضاهای برگمان و هاردی را مورد بررسی قرار داد.

در ادامه سیستم های موجک تعمیم یافته و درک وابستگی مقیاس فضاهای تجزیه به خصوصیات سیستم موجک توسط  H.F uhr مورد بررسی قرار گرفت.

 

در این جلساتM. Bownik  مقاله ای تحت عنوان:

Bownik, Marcin, and Itay Londner. ”On syndetic Riesz sequences.” Israel

Journal of Mathematics 233.1 (2019): 113-131.

را مورد بررسی قرار داد.

D.Labate در این جلسه عنوان کرد که یک الگوریتم رنگ آمیزی مبتنی بر پراکندگی بر اساس نمایش

برشی، به طور قابل توجهی از موجک ها و سایر سیستم های چند مقیاسی، مرسوم بهتر عمل می کند.

در ادامه این جلسات، مقاله ای تحت عنوان

Christensen, Ole, and Marzieh Hasannasab. ”Approximate frame representations via iterated operator systems.” arXiv preprint arXiv:1910.03535 (2019).

توسط O.Christensen با محوریت نمونه گیری پویا مورد بررسی قرار گرفت.

موضوع آخرین جلسه، مولکول های دوگانی کوربیت و عملگرهای تحت تسلط پیچش، بود که توسط

 F.V oigtlaender ارئه داده شد.

99092104.PNG

99092105.PNG

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه