ارسال شده در تاریخ :

نشست
تخصصی بررسی کارکردهای آموزشی مدارس وقفی شهر مشهد با تاکید بر مدرسه علمی عباسقلی
خان شاملو در روز چهارشنبه 17 آذر ماه 1395 در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


به گزارش
خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد مستقر در دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی دانشگاه ، این نشست علمی توسط انجمن ایرانی تاریخ نمایندگی خراسان رضوی انجمن
پارسه دوستداران میراث فرهنگی و با همکاری ستاد برگزاری هفته پژوهش دانشکده در سالن شورای دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار شد.


سخنرانان
این نشست دکتر مهدی جلیلی استاد بازنشسته گروه تاریخ و تمدن دانشگاه فردوسی مشهد با
موضوع سهم وقف در تداوم فعالیت های آموزشی مدارس با تاکید بر مدرسه عباسقلی خان شاملو
، خانم دکتر نزهت احمدی عضو هیات علمی گروه تاریخ اصفهان با موضوع وقف مدارس قبض یا
بسط علم، خانم دکتر الهام ملکزاده عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی با موضوع بررسی
تطبیقی مدارس آموزشی وقفی اروپا و آمریکا با مدارس وقفی ایران با تاکید بر راهکارهای
عملیاتی برای مدرسه عباسقلی خان شاملو، حجه الاسلام و المسلمین نیک بین استاد محترم
حوزه و دانشگاه با موضوع کارکردهای آموزشی مدارس وقفی، دکتر علی یحیایی عضو هیات علمی
دانشگاه حکیم سبزواری با موضوع معرفی بانوان واقع دوره قاجاری، خانم دکتر بدرالسادات
علیزاده مقدم با عنوان نقش وقف در گسترش تشیع، استاد علامرضا آذری خاکستر پژوهشگر ارشد
تاریخ معاصر مشهد با موضوع ایده پردازی تاریخ شفاهی مدرسه عباسقلی خان شاملو در نشست
تخصصی مذکر به ایراد سخنرانی پرداختند.


لازم به رذکر است در حاشیه این شست نمایشگاه تخصصی کتب و اسناد مدارس وقفی در حاشیه
نشست تخصصی کارکردهای آموزشی مدارس وقفی مشهد با تاکید بر مدرسه وقفی عباسقلی خان شاملو
در دانشگاه فردوسی مشهد دایر شد.


30656


30655


30653


آخرین اخبار