نشست تخصصی تبیین و تحلیل آسیب های اجتماعی در مدرسه

ارسال شده در تاریخ :

نشست
تخصصی تبیین و تحلیل آسیب های اجتماعی در مدرسه در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


به گزارش
خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد مستقر در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، نشست علمی
پژوهشی تبیین و تحلیل آسیب های اجتماعی در مدرسه روز دو شنبه 6 دی ماه 1395 بعنوان
آخرین برنامه هفته پژوهش دانشکده توسط جنبش رهبری آموزشی و انجمن علمی علوم تربیتی
دانشکده زیر نظر ستاد هفته پژوهش ساعت 10 در سالن شورای دانشکده با حضور اساتید و پژوهشگران
و مدیران برخی از مدارس آموزش و پروش استان برگزار شد.


دکتر
محسن نوغانی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه، دکتر محمد رضا آهنچیان استاد علوم
تربیتی دانشگاه، خانم دکتر حسین قلی زاده استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی
مشهد از سخنرانان ویژه این نشست ارزشمند بودند.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار