مدیر پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی
دکتر
عبدالکریم سجادی استاد
گروه آموزشی مهندسی متالورژی و مواد را به عنوان مدیر پژوهشی دانشگاه منصوب کرد.


در قسمتی از این حکم آمده
است :


ضروری است در دانشگاه جامعی چون
فردوسی مشهد با وجود تنوع رشته ای موجود بسته های حمایتی پژوهشی متناسب با نیاز ها
و خواسته های ویژه هر دانشکده تهیه گردد و با کاهش زنجیره فرآیند های اداری و
استفاده از خرد جمعی زمینه کاهش اتلاف وقت و سرمایه همکاران به نفع انجام پژوهش
های سودمند و مؤثر فراهم تر گردد
.


نیک آگاهید که  نیل به اهداف
مندرج در سند راهبردی دانشگاه به طور مستقیم با برون داد های کارآمد پژوهشی میسر
است و امید وارم با استفاده از ظرفیت های موجود به ویژه استادان ارجمند دانشگاه و
کارشناسان محترم و خبره مدیریت پژوهشی در تحقق این مطالبه موفق و پیروز باشید
.


مدیریت آزمایشگاه
مرکزی دانشگاه در سالهای 83 الی 87 ، معاون پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی
در سالهای 87 الی 93 و مدیریت گروه آموزشی مهندسی متالورزی و مواد در حال حاضر از سوابق
اجرایی دکتر عبدالکریم سجادی می باشد

آخرین اخبار