عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد منصوب شد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر
هادی اعظمی، عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در
حکمی از سوی محسن انتظاری هروی، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد از 24 اسفند 94 به عنوان
رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد منصوب شد.


این
انتصاب بر اساس انتخابات انجام شده در 22
اسفند 94 صورت گرفت که به موجب آن دکتر اعظمی به مدت یک سال عهده دار این
مسؤولیت خواهد بود.


دکتر
اعظمی، دانشیار گروه جغرافیای سیاسی و مدیر گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد می
باشد و مسؤولیت های زیر را در سوابق اجرایی خود دارد:


-
معاون اداری مالی و فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از دی 1388 تا خرداد 1393


-
مشاور معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد و مسئول شورای صنفی دانشگاه(از
1387 تا 1389)


-
سرپرست هسته کارآفرینی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. از 1386 تا 1390


-
معاون مرکز پژوهش های فرهنگی اجتماعی آسیای مرکزی – دانشگاه فردوسی مشهد(از 1386)


-مدیر
مسئول فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیای سیاسی –دانشگاه فردوسی مشهد


-
عضو هیأت مؤسس انجمن علمی ژئوپلیتیک ایران و نائب رئیس انجمن از از 1390 تا 1391 و
دبیر انجمن از 1393


-
رئیس شعبه انجمن ژئوپلیتیک درخراسان رضوی از 1391


-
عضو گروه ژئوپلیتیک مجمع تشخیص مصلحت نظام- (1381 تا 1386)


-
معاون پژوهشی مرکز مطالعات آفریقای دانشگاه تربیت مدرس - از 1379 تا 1385


-
دبیری 17 همایش ملی و بین المللی در دانشگاه تربیت مدرس و فردوسی مشهد


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار

آشنایی با آموزش مجازی ۱۱ اسفند ۱۳۹۸