راه‌یابی سه تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه فردوسی مشهد به هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان راه یافتند.

در انتخابات دهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان که در سالن همایش‌های کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار شد، از تعداد ۶۵۵ رأی مأخوذه آقایان دکترعبدالله خدابخشی شلمزاری و دکتر محمد عابدی از اعضای هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد و آقای سیّد حسین حسینی مدرس عضو هیأت علمی بازنشسته این گروه به‌عنوان اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان برای دو سال انتخاب شدند.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه