ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد دکتر محمدرضا حسین
دخت؛ عضو هیأت علمی گروه شیمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مجری پروژه‌های کاربردی
در حوزه بیوتکنولوژی نخستین فرد واجد دریافت نشان در
مراسم
نشان
مردمی استقلال شد.


جشنواره اعطای نشان مردمی استقلال از حدود چهار ماه قبل بامدنظر
قرار دادن شاخص‌هایی مانند جوان بودن، انحصار، تولید ارزش افزوده، ایجاد یک بازار انحصاری
و کاربردی بودن محصول، موفق به شناسایی حدود چهار هزار نفر نخبه در بخش‌های اقتصادی،
علمی، فرهنگی و اجتماعی آغاز شد و در بخش اول از میان این تعداد حدود 1750 نفر فقط
در حوزه علمی و اقتصادی منتخب شده و براساس داده‌های اطلاعاتی از مجاری گوناگون به
تعداد 60 نخبه در حوزه‌های علمی و اقتصادی این نشان اعطا شده است .


این نخبگان از میان افراد برتر علمی، شرکت‌های دانش بنیان، حوزه‌های
صنعتی، کشاورزی، پزشکی و کارآفرینی به عنوان جهادگران اقتصادی و علمی انتخاب شده، و
در برنامه‌های بعدی نشان مردمی استقلال به نخبگان حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی مشهدی
تعلق خواهد گرفت.


لازم به ذکر است این مراسم در محل تالار شهر و به ابتکار شهرداری مشهد
برگزار شد
.


18067


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار