ارسال شده در تاریخ :

نخستین همایش دانشجویی بررسی چالشها و
فرصت
های پیش رو در روزهای یکشنبه 9 اسفند
1394 و دوشنبه 10 اسفند 1394 در دانشکدۀ مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد
شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، با توجه به
علاقه
مندی مدیران دانشکدۀ مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد به آشنایی
با نظرات دانشجویان و استفاده از پیشنهادات آنها در بهبود سازوکار ادارۀ دانشکده،
نخستین همایش دانشجویی به منظور بررسی چالش
ها و
فرصت
های پیش رو در روزهای یکشنبه 9 اسفند
1394 و دوشنبه 10 اسفند 1394 در دانشکدۀ مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد
شد.


.


محورهای همایش دانشجویی چالش ها و فرصت ها:


کیفیت آموزش در دانشکدۀ
مهندسی


آموزش اقتصاد محور


شیوههای نوین آموزشی


بینالمللی شدن و تعامل با دانشجویان خارجی


کیفیت پژوهش در دانشکدۀ
مهندسی


روند انجام پروژههای پژوهشی،


نقش فناوری و کارآفرینی
در پژوهش


ساختار اداری و محیط
فیزیکی دانشکدۀ مهندسی


صرفهجویی انرژی


بهسازی فضاآدرس دبیر خانه همایش
دانشجویی چالش ها و فرصت ها


دانشگاه فردوسی مشهد –
دانشکده مهندسی – دبیرخانه دائمی کنفرانس های دانشکده مهندسی


تلفن : 05138806126


پست الکترونیک :


Efc.fum@gmial.com


سایت همایش دانشجویی چالش ها و فرصت ها


Stuefc.um.ac.ir


.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار