برگزاری ششمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، ششمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه با دستور کار بررسی گزارش «مرور انتقادی اولین برنامه راهبردی دانشگاه»، با حضور رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و سایر اعضای شورای راهبردی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه نقاط قوت و ضعف اولین برنامه راهبردی در هرکدام از مراحل تدوین، اجرا و کنترل و نظارت ارائه و موردبحث و بررسی قرار گرفت. به‌منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف اولین برنامه راهبردی در ماه‌های گذشته جلسات هم‌اندیشی با معاونین دانشگاه، روسای دانشکده‌ها، مدیران ستادی، مسئولین سند راهبردی دانشکده‌ها و ... برگزار شد. منابع علمی، دانش سازمانی و مستندات اولین برنامه راهبردی نیز از دیگر منابع تدوین گزارش مرور انتقادی می‌باشد.

موضوعات بررسی‌شده در جلسات شورای راهبردی دانشگاه به شرح زیر می‌باشد:

سازمان پروژه تدوین دومین برنامه راهبردی دانشگاه

شرح وظایف شورای راهبردی و دبیرخانه تدوین دومین برنامه راهبردی

فلسفه‌های وجودی دانشگاه

844048

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه