برنامه ی بورس دکتری دوگانه ترددی میان دانشگاه سوربن فرانسه و دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

برنامه ی بورس دکتری دوگانه ترددی (رساله کوتوتل) میان دانشگاه سوربن فرانسه و دانشگاه فردوسی مشهد

این برنامه ویژه دانشجویان ایرانی دوره دکتری است که خواستار انجام پایان نامه خود به طور مشترک با یکی از دانشگاههای فرانسه هستند و از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و سفارت فرانسه در ایران تامین اعتبار می شود.

برنامه ی بورس دکتری دوگانه ترددی (رساله کوتوتل) میان فرانسه و ایران، امکان دریافت دو مدرک مجزا، یکی صادر شده از دانشگاه ایرانی و دیگری از دانشگاه فرانسوی را فراهم می آورد. طی دوره ی 12 ماهه ی این بورس، هزینه های شش ماه اول بر عهده طرف فرانسوی و 6 ماه دیگر بر عهده ایران خواهد بود.

سهیل همتی دانشجو دوره دکتری رشته زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد با کمک استاد راهنمای خود دکتر عباس قادری موفق به اخذ این بورس دکتری دوگانه ترددی از دانشگاه سوربن فرانسه شد.

شرایط استفاده از این بورس هر ساله در سایت سفارت فرانسه در تهران و سایت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم قرار می گیرد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه