انتصاب 35 عضو هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد در کارگروه‌های تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد،  با عنایت به برگزاری انتخابات سراسری در میان اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های کشور، دانشگاه فردوسی مشهد با 35 عضو هیئت‌علمی برگزیده در کارگروه‌های تخصصی برنامه‌ریزی و گسترش آموزش عالی جایگاه سوم را در میان دانشگاه‌های کشور به خود اختصاص داده است و در همین زمینه حوزه معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد ضمن عرض شادباش و آرزوی توفیق برای همکاران برگزیده، امید تحول جدی در نظام آموزش عالی کشور و تحقق اهداف آن را دارد.

اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد که در کارگروه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب‌شده‌اند به شرح زیر می‌باشد:

آقای دکتر رضا پیش‌قدم استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی عضویت در کارگروه ادبیات و زبان‌های خارجی

دکتر حمید شایان استاد گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی، عضویت در کارگروه تخصصی علوم جغرافیایی

دکتر سید حسین سیدی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، عضویت در کارگروه تخصصی زبان و ادبیات عربی

دکتر جواد عباسی دانشیار گروه آموزشی تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی عضویت در کارگروه علوم تاریخی و باستان‌شناسی

دکتر شهلا شریفی دانشیار گروه آموزشی زبانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی عضویت در کارگروه تخصصی زبان‌شناسی

دکتر علی یوسفی دانشیار گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی عضویت در کارگروه تخصصی علوم اجتماعی

دکتر عباس جوارشکیان دانشیار گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی عضویت در کارگروه تخصصی فلسفه دین و کلام جدید

دکتر داور شاهسونی استاد گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان دانشکده دامپزشکی، عضویت در کارگروه تخصصی بهداشت مواد غذایی و آبزیان

دکتر غلامرضا هاشمی تبار استاد گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی، عضویت در کارگروه تخصصی پاتوبیولوژی

دکتر ابوالقاسم نبی پور استاد گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی عضویت در کارگروه تخصصی علوم پایه دامپزشکی

دکتر مهرداد مهری استاد گروه علوم درمانگاهی - بهداشت و پیشگیری بیماری‌های دامی دانشکده دامپزشکی، عضویت در کارگروه تخصصی علوم درمانگاهی

دکتر محسن ملکی دانشیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی، عضویت در کارگروه تخصصی پاتوبیولوژی

دکتر احمدرضا محمد نیا دانشیار گروه علوم درمانگاهی - بهداشت و پیشگیری بیماری‌های دامی دانشکده دامپزشکی، عضویت در کارگروه تخصصی علوم درمانگاهی

دکتر عبدالله جمشیدی استاد گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان دانشکده دامپزشکی، عضویت در کارگروه تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی

دکتر احمدرضا بهرامی استاد گروه زیست‌شناسی دانشکده علوم عضویت در کارگروه تخصصی علوم زیستی

دکتر حسین عشقی استاد گروه شیمی دانشکده علوم، عضویت در کارگروه تخصصی شیمی

دکتر ناصر حافظی مقدس استاد گروه زمین‌شناسی دانشکده مهندسی، عضویت در کارگروه تخصصی علوم زمین

دکتر محمدرضا عباس زاده دانشیار گروه حسابداری دانشکده علوم اداری و اقتصادی، عضو کارگروه تخصصی حسابداری

دکتر محمدرضا آهنچیان استاد گروه آموزشی مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی عضویت در کارگروه تخصصی علوم تربیتی

دکتر بهرام علی قنبری استاد گروه آموزشی روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی عضویت در کارگروه تخصصی مشاوره

دکتر احمد عرفانیان مشیری نژاد استاد گروه ریاضی دانشکده علوم ریاضی، عضویت در کارگروه تخصصی علوم ریاضی

دکتر جعفر احمدی استاد گروه آمار دانشکده علوم ریاضی، عضویت در کارگروه تخصصی آمار

دکتر محمدامینی استاد گروه آمار دانشکده علوم ریاضی، عضویت در کارگروه تخصصی آمار

دکتر سهراب عفتی استاد گروه ریاضی دانشکده علوم ریاضی، عضویت در کارگروه تخصصی علوم ریاضی

دکتر سید رضا عطار زاده حسینی استاد گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی، عضویت در کارگروه تخصصی علوم ورزشی

دکتر امیر فتوت استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی، عضویت در کارگروه تخصصی خاکشناسی

دکتر پرویز رضوانی مقدم استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی عضویت در کارگروه تخصصی تولیدات گیاهی

دکتر محسن دانش مسگران استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی عضویت در کارگروه تخصصی علوم دامی

دکتر پرویز رضوانی مقدم استاد گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی عضویت در کارگروه تخصصی تولیدات گیاهی

دکتر ناصر شاه نوشی فروشانی استاد گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی، عضویت در کارگروه تخصصی اقتصاد و ترویج کشاورزی

دکتر مصطفی مظاهری طهرانی استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی عضویت در کارگروه تخصصی صنایع غذایی

دکتر محمدحسین آق خانی استاد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی، عضویت در کارگروه تخصصی ماشین‌های کشاورزی

 دکتر عصمت مهدی خانی مقدم استاد گروه آموزشی گیاه‌پزشکی دانشکده کشاورزی عضویت در کارگروه تخصصی گیاه‌پزشکی

دکتر محمد پسندیده فرد استاد گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی، عضویت در کارگروه تخصصی مهندسی مکانیک

دکتر محسن کاهانی استاد گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی، عضویت در کارگروه تخصصی مهندسی کامپیوتر

 

آخرین اخبار