انتصاب مدیر گروه آموزشی علوم تربیتی

ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی
دکتر مرتضی کرمی ، دانشیار
گروه آموزشی علوم تربیتی دانشکده علوم
تربیتی و روانشناسی را به مدت دو سال، به عنوان
مدیر گروه آموزشی علوم
تربیتی
این
دانشکده منصوب کرد.


در
قسمتی از این حکم آمده است :


ضروری است برنامه مدون گروه را منطبق بر رویکردهای آموزشی و
پژوهشی دانشکده و براساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن را با بهره‌گیری از
توان موجود در گروه در اولویت کاری خود قرار دهید. نظارت و اعمال مدیریت بر
کارکنان گروه در راستای پاسخگویی به نیازهای آموزشی و پژوهشی سایر همکاران و دانشجویان
و استفاده از همه ظرفیت‌های گروه در جهت صرفه و صلاح دانشگاه مورد تأکید و انتظار
می‌باشد.


مسئول کمیته برنامه ریزی درسی دانشگاه از سال 94 تاکنون از
سوابق اجرایی دکتر کرمی می باشد.

آخرین اخبار