انتصاب دکتر کامران داوری به سمت معاون دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر کامران
داوری، دانشیار گروه آموزشی مهندسی آب دانشکده کشاورزی را به مدت دو سال، به عنوان
معاون دانشجویی دانشگاه منصوب کرد.


معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد، مدیریت تحصیلات
تکمیلی و سرپرست دفتر استعدادهای درخشان ، معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده
کشاورزی و مدیریت گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی از سوابق
اجرایی دکتر داوری در دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

دکتر کافی همچنین طی نامه
ای از زحمات دکتر داور شاهسونی،
معاون دانشجویی پیشین دانشگاه، تشکر و قدردانی کرد.

آخرین اخبار