انتصاب دکتر مهدی کرمانی به عنوان مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر مهدی کرمانی استادیار گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه را به سمت مدیر فرهنگی و فعالیت‌های داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

 بر اساس پیشنهاد معاونت محترم فرهنگی- اجتماعی دانشجویی با عنایت به‌مراتب تعهد، تجربه و شایستگی‌های جناب‌عالی، به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به‌عنوان «مدیر فرهنگی و فعالیت‌های داوطلبانه دانشگاه» منصوب می‌شوید. انتظار دارم بستر مناسبی برای فعالیت‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی اعم از علمی، سیاسی، مذهبی، هنری، تفریحی و هرگونه فعالیت‌های فرهنگی- اجتماعی قانون‌مدار در جهت پویایی و شادابی محیط دانشجویی مورد آماده نمایید. امیدوارم با اتخاذ تدابیر مناسب در چارچوب برنامه راهبردی و سیاست‌های کلان دانشگاه و با راهبرد دانشجو محوری در انجام وظایف مربوطه موفق باشید.

محمد کافی

رئیس دانشگاه

لازم به ذکر است دکتر مهدی کرمانی استادیار گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد و معاون مرکز مشاوره و توانمندسازی و مسئول دفتر آموزش‌های شهروندی و مهارت‌های اجتماع‌محور دانشگاه، مدیر برنامه‌ریزی و کنترل عملکرد و مدیر پژوهشی ستاد توانمندسازی زنان شهرداری تهران، دبیر اجرایی اولین برنامه پژوهشی و همایش زنان وزندگی شهری، مشاور تحقیق و توسعه شهردار منطقه 9 و کارشناس اداره کل ارزشیابی مدیران شهرداری تهران از سوابق اجرایی دکتر مهدی کرمانی می‌باشد.

آخرین اخبار