انتصاب دکتر محمد محسن زاده به عنوان معاون پژوهش و فناوری دانشکده دامپزشکی

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر محمد
محسن زاده، دانشیار گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی و آبزیان دانشکده دامپزشکی را
به مدت دو سال، به عنوان معاون پژوهش و فناوری دانشکده دامپزشکی منصوب کرد.


از سوابق اجرایی دکتر محسن زاده در دانشگاه فردوسی مشهد می
توان به معاونت مدیریت خدمات دانشجویی، سرپرستی اداره تغذیه، مدیریت گروه بهداشت
مواد غذایی و آبزیان دانشکده دامپزشکی، عضویت در کمیسیون تخصصی کشاورزی و دامپزشکی،
دبیری مجمع صنفی اعضای هیأت علمی و عضویت در کمیسیون تخصصی دامپزشکی اشاره کرد.


وی همچنین مولف و مترجم 4 عنوان کتاب تخصصی، دارای 30 عنوان
مقاله علمی پژوهشی،
ISI و ISC در مجلات معتبر داخلی و خارجی، ارائه
دهنده 65 عنوان مقاله علمی – پژوهشی در همایش های علمی داخلی و خارجی و مجری 5 طرح
پژوهشی ارتباط با صنعت می باشد.

آخرین اخبار