ارسال شده در تاریخ :

دکترمحسن حداد سبزوار، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، طی حکمی
از سوی دکتر مسعود شفیعی، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای، به عنوان رئیس دانشکده فنی و حرفه ای شهید
منتظری مشهد منصوب شد.


آئین معارفه ایشان طی مراسمی با حضور دکتر کی پور، معاون دانشجویی- فرهنگی
دانشگاه فنی و حرفه ای، دکتر احمد رضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
فردوسی مشهد، دکتر علی حائریان، رئیس
دانشگاه صنعتی سجاد، دکتر محمدرضا ناصری پوریزدی، رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما دانشگاه
آزاد اسلامی، رؤسای آموزشکده های فنی و
حرفه ای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی،
مدیران، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده فنی و حرفه ای شهید منتظری ساعت 9:30
روز دوشنبه 17 اسفند 94 در سالن کنفرانس این دانشکده برگزار شد.


دکتر محسن حداد سبزوار، ، استاد گروه مهندسی متالورژی و مواد
دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، ریاست دانشگاه حکیم سبزواری (1380-1374)، معاونت طرح و برنامه دانشگاه
فردوسی مشهد (1384-1382) و مدیریت گروه متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد (1388-1386)
را در پیشینه اجرایی خود دارد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار