انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان ویراستار در تیم نویسندگان گزارش ششم تغییر اقلیم جهانی

ارسال شده در تاریخ :

خانم دکتر آذر زرین استادیار گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان ویراستار (Review Editor) ششمین گزارش ارزیابی تغییرات اقلیمی جهانی که توسط هیأت بین الدول تغییر اقلیم (IPCC) منتشر خواهد شد، انتخاب شد.

به منظور تهیه گزارش یادشده، تعداد ٢٨٥٨ متخصص از سوی ١٠٥ کشور جهان، به عنوان کاندیدای عضویت در گروه نویسندگان به IPCC معرفی شدند و در نهایت هیات بین الدول تغییر اقلیم از ٧٢١ متخصص از ٩٠ کشور جهان دعوت نموده است تا در تهیه گزارش ششم مشارکت نمایند. افراد انتخاب شده در قالب سه گروه کاری IPCC کار گسترده و مداومی را از تابستان ٢٠١٨ آغاز خواهند نمود و در نهایت نسخه اولیه گزارش را در سال ٢٠٢١ جمع بندی نموده و گزارش تحلیلی و نهایی را در اوایل سال ٢٠٢٢ منتشر خواهند ساخت.

شایان ذکر است که اولین گزارش IPCC به دنبال آغاز دغدغه های جهانی در رابطه با تغییرات اقلیمی و مسئله گرمایش جهانی در سال ١٩٩٠منتشر شد و به تدریج سری گزارش های یادشده به مهمترین و جامع ترین ارزیابی جهانی در رابطه با تغییرات اقلیمی و جنبه های مختلف وقوع آن بر روی سیاره زمین مبدل شده است. در این گزارش ها شرایط حال حاضر جهان و وضعیت سیاره زمین تا پایان قرن بیست و یکم با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف اقلیمی مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

Azar_ZARRIN

آخرین اخبار