کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۹۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1احمدپورزینبحوزه ریاست دانشگاهدبیرخانه هیاتهای ممیزه و جذبhttp://z-ahmadpour.staffcms.um.ac.ir
2احمدی لداریمحمدباقرحوزه ریاست دانشگاههسته گزینشhttp://mahmadi.staffcms.um.ac.ir
3امیری احمدآبادسمیهحوزه ریاست دانشگاههسته گزینشhttp://s-amiri.staffcms.um.ac.ir
4ایزدی علی آبادیهاشمحوزه ریاست دانشگاهاداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگرhttp://h-eazadi.staffcms.um.ac.ir
5ایمن شهیدیمرتضیحوزه ریاست دانشگاهمدیریت حراستhttp://imenshahidi.staffcms.um.ac.ir
6برامکی یزدینفیسهحوزه ریاست دانشگاهدبیرخانه هیاتهای ممیزه و جذبhttp://baramaki.staffcms.um.ac.ir
7بصیر فیض آبادیبی بی زهراحوزه ریاست دانشگاهدبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانیhttp://zbasir.staffcms.um.ac.ir
8جعفریان رادسیدمحمدجعفرحوزه ریاست دانشگاهدبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانیhttp://jafarian2.staffcms.um.ac.ir
9جهانعلیحوزه ریاست دانشگاهدبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانیhttp://a-jahan.staffcms.um.ac.ir
10حسینی طباطبائیفاطمهحوزه ریاست دانشگاهمدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانیhttp://f-tabatabaee.staffcms.um.ac.ir
11حکیمیمسعودحوزه ریاست دانشگاهدبیرخانه هیاتهای ممیزه و جذبhttp://m-hakimi.staffcms.um.ac.ir
12حمیدیمحمدحوزه ریاست دانشگاهدبیرخانه هیاتهای ممیزه و جذبhttp://hamidi-m.staffcms.um.ac.ir
13خورسند مایانیعلی اصغرحوزه ریاست دانشگاهمدیریت حراستhttp://mayani.staffcms.um.ac.ir
14داودیسیدمحمدرضاحوزه ریاست دانشگاهمدیریت حقوقیhttp://davoudi.staffcms.um.ac.ir
15دلاورعلیحوزه ریاست دانشگاههسته گزینشhttp://delavar.staffcms.um.ac.ir
16رضائی رودمعجنیعلیحوزه ریاست دانشگاهاداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگرhttp://ali-rezaee.staffcms.um.ac.ir
17رضایی مقدملیلاحوزه ریاست دانشگاهدبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانیhttp://l.rezaie.staffcms.um.ac.ir
18رضوانی ‌شکرتوغلامحسن‌حوزه ریاست دانشگاهمدیریت حراستhttp://ghrezvani.staffcms.um.ac.ir
19ساجدیمحمدحوزه ریاست دانشگاهاداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگرhttp://sajedi.staffcms.um.ac.ir
20سهندی طرقیمحمدرضاحوزه ریاست دانشگاهاداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگرhttp://sahandi.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی