ارسال شده در تاریخ :

به مناسبت نزدیک شدن به هفته تربیت بدنی، مدیریت تربیت بدنی دانشگاه فدروسی مشهد، برنامه های ورزش همگانی و مسابقات ویژه کارکنان و دانشجویان این دانشگاه در نظر گرفته است.

مشاهده برنامه های ورزشی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه

1400071401