هیأت رئیسه دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :
 

 DrZabett

دکتر احد ضابط

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

دانشیار گروه آموزشی مهندسی متالورژی و مواد دانشکده مهندسی

شماره تماس: 38802435

پست الکترونیک: ahad@um.ac.ir

 

HEImani

حجت الاسلام والمسلمین دکترمهدی ایمانی مقدم

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد

  شماره تماس: 38806420

پست الکترونیک:

 

Drshabani

دکتر بختیار شعبانی ورکی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد

استاد گروه آموزشی مبانی تعلیم و تربیت دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

شماره تماس: 38802441

پست الکترونیک: bshabani@um.ac.ir

 

Drlotfi

دکتر رضا لطفی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

استاد گروه آموزشی برق دانشکده مهندسی

شماره تماس: 38802512

پست الکترونیک: r-lotfi@um.ac.ir

 

Drghafari

دکتر ابوالفضل غفاری

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ دانشگاه فردوسی مشهد

استادیار گروه آموزشی مبانی تعلیم و تربیت دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

شماره تماس: 38802515

پست الکترونیک: ghaffari@um.ac.ir

 

DrVaridi2

دکتر محمد جواد وریدی

معاون اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد

استاد گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی

شماره تماس: 38802511

پست الکترونیک: mjvaridi@um.ac.ir

 

 Drkhademi2

دکتر مرتضی خادمی

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه

استاد گروه آموزشی برق دانشکده مهندسی

شماره تماس: 38802514

پست الکترونیک: khademi@um.ac.ir

 

 drsavadi2

دکترعبدالرضا سوادی

رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی

استادیار گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی

شماره تماس: 38802429

پست الکترونیک: savadi@um.ac.ir

 

 

 

آخرین اخبار